Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-6.002-0840-C01

„Български бетонни елементи“ ЕАД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0840-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0840-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Обща стойност: 236 250,00 лв. , от които 118 125,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.09.2022 г. и е с продължителност 10 месеца (до 16.07.2023 г.)