Български бетонни елементи ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1129-C01, финансиран…