Стоманобетонни елементи

1 Стоманобетонни пилоти, сечение – 0,30, 0,35, 0,40 м; дължина от 6-14 м БДС 8498:1971
Пилоти стоманобетонни,
БДС EN 13369:2006
Общи правила за готови продукти от бетон, Техническа спецификация на клиента
За фундиране на сгради и съоръжения в слаби почви
2 Стоманобетонни греди БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Техническа спецификация на клиента
За изграждане на мостове, конструкции на сгради и съоръжения и др.
3 Стоманобетонни колони БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Техническа спецификация на клиента
За изграждане на конструкции на сгради и съоръжения и др.
4 Стоманобетонни тръби – Ф 200 см,Ф150 см, Ф 100 см, Ф 50 см и капаци за тръби БДС 1462-87
Тръби кръгли стоманобетонни за пътни и ж.п. водостоци,
БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Техническа спецификация на клиента
За направа на жп водостоци, изграждане на кладенци и др.
5 Стоманобетонен фундамент ФИЧ 2 и котва КИА БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Чертежи ИПП Транспроект
За монтаж на стоманобетонни стълбове за електрификация , фундиране и анкериране.
6 Стоманобетонни канавки и капаци за канавки ( ЕКТ 200/50; ЕКТ 200/30) БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Техническа спецификация на клиента
За отводняване на повърхностни води
7 Стоманобетонен стенен сепаратор БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон
За изграждане на открити складове
8 Стоманобетонни елементи за облицовка на окопи (ЕО 1,5/1,00) БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Техническа спецификация на клиента
За отвеждане на повърхностни дъждовни води от зоните на пътното платно и банкета.
9 Стоманобетонен пътен елемент БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Техническа спецификация на клиента
10 Стоманобетонни елементи за железопътно строителство БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон,
Техническа спецификация на клиента
За изграждане на съпътстваща инфраструктура при изграждане на жп линии: жп прелези,пешеходни пътеки, дистанционни, километрични знаци
11 Коритобразни елементи КЕ и покривни панели за тях БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон
За изграждане на подземни канали
12 Стоманобетонни колове и стълбчета БДС 10858,
БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон
За лозови масиви, палметни насаждения, предпазни оградни мрежи за автомагистрали и др.
13 Стоманобетонен улей 50/50/5 (Тип „Италиански”) БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон
За отвеждане на повърхностните води
14 Стоманобетонни бордюри и плочки БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон
За оформяне на улици, сгради и др
15 Стоманобетонни шахти и решетки БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон
За ВиК и други шахти
16 Стоманобетонни паркингови елементи БДС EN 13369:2013
Общи правила за готови продукти от бетон
За строителство на зони за паркиране, за укрепване на земни откоси против ерозия, за ивични подходи към гаражи, строителство на огради и др.
17 Стоманобетонни елементи за промишлени огради БДС EN 13369:2013 Общи правила за готови продукти от бетон За изграждане на плътни огради на промишлени и др. обекти